Karácsonyi ajándékok mindenkinek!
Forgalomcsere oldal, bónusz kreditekkel!
Kozmetikai kezelések Debrecenben
Reflexológia - Talpmasszás, Debrecenben

Hirdetés

Adatkezelési Tájékoztató - WeblapKatalogus.hu

Üzemeltetői információk

S-Space.Software Informatikai Bt. - Debrecen
Adószám: 22126944-1-09
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-61834/2013.
Telefon: +36-70/2456-536
E-mail: A továbbiakban, mint "üzemeltető"

A tájékoztatás célja:

Jelen Tájékoztató célja, hogy jelenlegi és leendő ügyfeleink, valamint látogatóink megfelelő információt kapjanak azzal kapcsolatban, hogy működésünk során miért és milyen adatokat kezelünk, valamint hogy milyen jogok illetik meg őket. A tájékoztató alapja a GDPR, azaz az Európai Unió Általános Adatvédelmi Szabályozása, valamint a hazai vonatkozó jogszabályok.

Az adatkezelés alapelve és célja

A weblapkatalogus.hu Üzemeltetője adatot kizárólag célhoz kötötten, a hirdetések megjelenítéséhez és számviteli, adózási tevékenységéhez kapcsolódóan kezel.

Kezelt adatok köre, jogalapja

A hirdetésekben adatot minden ügyfelünk önkéntes alapon ad meg. Csupán olyan adatok megadása szükséges, melyeket a hirdető közölni szeretne.
Kivételek a regisztrációhoz szükséges felhasználói név és e-mail cím és az IP cím, melyről a hirdetést rögzítik, valamint fizetett szolgáltatás esetén a számla kiállításához szükséges számlázási név, számlázási cím.

Az adatok kezelésének jogalapja,
- a hirdető önkéntes hozzájárulása,
- a szerződés teljesítési kötelezettség (fizetett hirdetés esetén),
- jogszabályon alapuló kötelezettség (számla kiállítás)

Amennyiben elérhetőségi adatainkon keresztül felveszi velünk a kapcsolatot és megadja adatait önkéntesen hozzájárul, hogy azt mi is használhatjuk kapcsolatfelvételi célra. Amennyiben a kapcsolatfelvétel nem eredményez egyéb üzleti kapcsolat (érdeklődő nem hirdetőnk és nem is veszi igénybe a szolgáltatásunkat) a kapcsolati adatokat egy héten belül töröljük.

Az adatkezelés időtartama

Hirdetési adatokat csak addig kezelünk, amíg azt a hirdetés feladója nem törli rendszerünkben. Törlést követően már csak a korábbi biztonsági mentésekben marad elérhető az adat, de ott tömörített formában. A bizonsági mentések törlése 3 hét elteltével automatikusan megtörténik.

 

Sütik (cookies)

Hetek, sőt hónapok óta tart a GDPR mizéria. Mindenki jó ideje tolja a jogi blablát és a tech rizsát. De minek... Aki a jogi oldalra kíváncsi, olvassa a GDPR fejezeteit, akit pedig a dolog technikai oldala érdekel, mindent megtalál a Wikipedián, hála a Teremtőnek, Jimmy Walesnek, Larry Sangernek, lelkes csapatuknak és az internet önkénteseinek.


De akkor mi is az a cookie?

Nos, a cookie egy olyan böngésző süti, amely glutén, laktóz és cukormentes. Természetesen kalóriaszegény és nem tartalmaz E-betűs tartósítószereket sem, így mindennapi és rendszeres fogyasztását az online tartalomszolgáltatók bátran ajánlják mindenkinek.
De mint tudjuk jóból is megárt sok! Ennek okán az Európai Unió döntéshozói némi mértékletességre intenek. Na nem a Népegészségügyi törvény által, hanem a GDPR, azaz a 2016-ban elfogadott Általános Adatvédelmi Szabályozás alapján. Ennek megfelelően a tartalomszolgáltatóknak (úgy általában minden internetes oldal üzemeltetőjének) tájékoztatást kell adni az oldalán működő sütikről, annak érdekében, hogy a látogató eldönthesse akarja ezt a sütit fogyasztani vagy sem.
Természetesen mi sem szeretnénk ha látogatóink böngészőjének bármilyen süti is megfeküdné az átmeneti tárolóját, ezért az alábbi tájékoztatást tesszük közzé sütik terén:


A weblapkatalogus.hu weboldal, mint a legtöbb honlap a világhálón sütiket használ a látogatói élmény fokozására, valamint a Google Analytics és Google Adsense reklámok megjelenítéséhez. A látogató az oldal használatával dönthet a sütik használata mellett vagy elutasíthatja azokat. Amennyiben egyáltalán nem szeretne sütiket használni böngészőjében le is tilthatja azokat. Ehhez a böngészője súgójában vagy a Symantec honlapján talál hasznos információkat. A sütik egy része technikailag szükséges - PHPSESSID, mint munkamenet azonosító. Ezeket nem kell külön elfogadni, de nekünk tájékoztatnunk kell látogatóinkat, hogy vannak – hát megtettük. A Google Analytics látogatottsági analitika létrehozását segítő sütijeit ha elfogadja azért hálásak vagyunk, de ha elutasítja sem dől össze a világ – a honlap ettől még valószínűleg működő képes marad.


Azért némi infó arról, hogyan használja a Google a sütiket: Google adatvédelmi irányelvek

Adattovábbítás

Az Üzemeltető kizárólag olyan esetben továbbít adatokat a hirdetőkről, amikor azt jogos érdeke vagy jogi kötelezettség szükségessé teszi.
Jogos érdek például, hogy könyvelő szolgáltatást vegyünk igénybe, így természetes személy névvel hirdetési szolgáltatást igénybevevő (számlázási név egy magánszemély neve) ügyfeleink adatait könyvelőnknek továbbítjuk.
És akkor is továbbítunk adatot, amikor erre jogszabály kötelez minket, például olyan hirdető adatai, akik feltételezhetően bűncselkményt követnek el hirdetésükkel, de hatóság megkeresésére is át kell adjuk a hirdető adatait.

Az analitika és reklám sütik vonatkozásában technikai okok miatt – mivel itt nem mi gyűjtjük az adatokat – a Google és a Facebook saját szerverein (elvileg Írországban) kezeli a látogatóktól származó statisztikai adatokat. A Google esetében ezek a statisztikai adatok IP-cím névtelenítés technológiával kerülnek tárolásra, az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térséget érintő szerződött államokon belül a Google a továbbítás előtt azonosításra alkalmatlanná teszi a gyűjtött IP-címeket.

Az érintett jogai:

Az adatkezelésekkel kapcsolatban Ön, amennyiben adatkezeléssel érintett, jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

A hatályos rendelkezések alapján az érintett tájékoztatásának világosan és közérthetően megfogalmazva kell történnie, ennek érdekében a GDPR 2. szakasz 13. cikke és a 4. szakasz 22. cikke közötti jogszabályi szöveget leegyszerűsítve, lényegre törően szeretnénk közölni az érintettekkel, annak érdekében, hogy a kezelt adatokkal kapcsolatban jogaikat megismerhessék.

Az érintettnek hozzáférési joga van a vele kapcsolatban a Társaság által kezelt adatokhoz. Társaságunk minden egyes adatkezelés során jelzi, hogy mely személyes adatainak kezelése válik szükségessé, és a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférés biztosít. Így az érintett jogosult megismerni, hogy
- adatait milyen célból kezeljük,
- az adatkezelés mely adatait érinti,
- a személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk-e másokkal is,
- meddig tervezzük tárolni az adatokat,
- ha az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt rendelkezésre bocsátunk.

Kérés esetén a Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adat hozzáférési jogán kívül az érintett kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok
- helyesbítését,
- törlését,
- kezelésének korlátozását,
- adatainak hordozhatóságát,
- továbbá tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

1. Helyesbítés: az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

2. Törlés: az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
Kivéve, ha az adat
- megőrzése jogszabály teljesítéséhez szükséges (pl.: NAV adatszolgáltatás) vagy
- megőrzését jogszabály teszi lehetővé (véleménynyilvánítás szabadság) vagy
- a népegészségügy területét érintő közérdek alapján történik az adatkezelés vagy
- közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik és a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést vagy
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

3. Adat kezelésének korlátozása: az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, s ezt követően a tárolt adatokat
- csak az érintett hozzájárulásával, vagy
- jogi igények előterjesztéséhez, továbbá
- az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

4. Adathordozhatóság: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság akadályozná.

5. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen: az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha
- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Fenti adatkezelést érintő kérelmek teljesítéséről vagy esetleges megtagadásáról a Társaság írásban (ha lehet e-mailben) tájékoztatja az érintettet, tovább az adatkezelésben érintett adatfeldolgozókat is.

Felhívjuk figyelmét, hogy az érintett adatkezelésre vonatkozó igényeinek teljesítése nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben olyan esemény következne be, mely valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Amennyiben szükséges, Társaságunk arról is tájékoztatja az érintettet, hogy hogyan tud védekezni a lehetséges hátrányos következményekkel szemben. Erről részletesen a GDPR 34. cikkében olvashat. Adatvédelmi incidens egyébként a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Társaságunk pedig minden, tőle ésszerűen elvárható szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy ilyen esemény ne következzen be.

Tájékoztatjuk, hogy az érintettnek joga van kezelt adataival kapcsolatban panasz benyújtására.

1. Első lépésként Társaságunknál – ha lehet írásban - kérelmezheti jogainak érvényesítését.

2. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy Társaságunk nem jogszerűen járt el megkeresésével kapcsolatban, írásban fordulhat a felügyeleti hatóság (NAIH) fele.
A NAIH elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu

3. Abban az esetben, ha az érintett
- sérelmezi a hatóság jogilag kötelező erejű döntését vagy
- a hatóság érdemileg nem foglalkozik panaszával vagy
- a hatóságtól három hónapon belül nem kap tájékoztatást a panaszával kapcsolatban, akkor lehetősége van a területileg illetékes bírósághoz fordulni jogorvoslatért. A jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR VIII. fejezete szabályozza.

Záró rendelkezések:


Üzemeltető a Tájékoztató előzetes értesítés nélküli, egyoldalú megváltoztatásának a jogát fenntartja. A módosítás életbe lépése előtt a változásokkal kapcsolatban a Honlapunkon közzétesszük a módosított Adatkezelési Tájékoztatót legkésőbb annak hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon

Jelen Tájékoztató 2018. május 25-től módosításig érvényes.

Felhasználói tájékoztató

A hirdetőkkel nem állunk kapcsolatban. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
A hirdetések tartalmával, a hirdetésekben található ajánlatokkal kapcsolatban semmilyen felvilágosít nem tudunk adni. Megkérjük kedves látogatóinkat, hogy az adott hirdetéshez tartozó elérhetőségeken, vagy a hirdető saját weblapján kérjen információt, ajánlatot.
Megértésüket köszönjük!

Üzemeltető

S-Space.Software Informatikai Bt. - Debrecen
Adószám: 22126944-1-09
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-61834/2013.
Telefon: +36-70/2456-536
E-mail:

    Szolgáltatásaink:
  • Honlapkészítés, webáruház készítés
  • Egyedi webadatbázis rendszerek készítése
  • Wordpress és Joomla témakészítés
  • Keresőoptimalizálás
  • Ingyen hirdetés, online reklám
Fel az oldal tetejére!

© WeblapKatalogus.hu 2008-2018 - Az ingyenes hirdetések webkatalógusa.

Parse error: syntax error, unexpected '=' in /home/ouimaz/public_html/weblapkatalogus.hu/pages/functions/user-location.php on line 188